Etický kodex člena Asociace pro evropské fondy

Preambule

Člen Asociace pro evropské fondy (dále též APEF) je součástí samosprávné, dobrovolné, nepolitické a neziskové organizace založené za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zajištění centralizované komunikace s řídícími orgány za účelem prosazení kvalitního a transparentního čerpání dotací z EU. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, Evropské unie, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

Článek 1.

Profesionalita

Člen Asociace pro evropské fondy se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytuje informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňuje na možná omezení a rizika vyplývající z jeho práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit, sděluje výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy.  Vždy účtuje honorář a výdaje, jež jsou přiměřené, legitimní a odpovídají poskytnutým službám a přijaté zodpovědnosti. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení. Člen Asociace pro evropské fondy poskytuje poradenské služby na individuální bázi a je vždy spojena s vypracováním konkrétního výstupu (doporučení), který řeší individuální požadavky každého jednotlivého klienta. Nepřetržitě sleduje aktuality v oblasti dotačního poradenství, ekonomické a politické situace ve světě a systematicky vyhledává nové příležitostí k rozšíření odborného přehledu.

 

Článek 2.

Odpovědnost

Člen Asociace pro evropské fondy se vždy rozhoduje s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak odmítá zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem. Dbá na zásady společensky odpovědné firmy. Člen Asociace pro evropské fondy má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem minimálně 10 milionů Kč pro evropské fondy.

Článek 3.

Diskrétnost

Člen Asociace pro evropské fondy zachovává mlčenlivost ohledně informací, které se během své činnosti od klienta, zadavatele či jiného člena dozvěděl. Dbá na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a daty v souladu s platnou legislativou. Získané informace zveřejňuje pouze tehdy, je-li tak jasně domluveno a v takové podobě, která byla dotčeným odsouhlasena.

 

Článek 4.

Čestnost

Člen Asociace pro evropské fondy jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně a čestně. Jedná tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Člen Asociace pro evropské fondy vždy jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost profese poradce a dobrou pověst svou i Asociace pro evropské fondy. Vyvaruje se používání nepravdivých, zkreslených či pomlouvačných výroků o konkurenčních společnostech či institucích.

 

Článek 5.

Právo užívat logo

Asociace pro evropské fondy uděluje členovi APEF, který řádně plní své povinnosti, a který se dobrovolně zavázal podpisem etického kodexu tento kodex dodržovat, právo prezentovat své členství v APEF užíváním loga Asociace pro evropské fondy v souladu s platným grafickým manuálem pro užívání loga APEF. Člen Asociace pro evropské fondy souhlasí s tím, že bude zařazen do seznamu firem, které přijaly a dodržují etický kodex člena Asociace pro evropské fondy. Tento seznam je zveřejněn na www.apef.cz.

Člen Asociace pro evropské fondy si je vědom toho, že poruší-li etické zásady uvedené v tomto kodexu, porušuje tak zároveň podmínky umožňující mu užívání loga Asociace pro evropské fondy a dává tím podnět k odpovídajícímu postupu v souladu s vnitřními normami Asociace pro evropské fondy.

 

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef