Ostatní činnosti

Řízení programů

Ze strany řídících orgánů často dochází k nelogickým krokům. Příkladem je zavedení retroaktivních opatření, na která žadatelé nemohou adekvátně reagovat – např. zkracování lhůt pro podání Žádostí o platbu či stanovení termínu podání Registrační žádosti namísto Plné žádosti v OPPI jako rozhodujícího pro schválení projektu. Cílem APEF je vést s jednotlivými řídícími orgány dialog, aby k podobným opatřením nedocházelo.

Aktuality k této činnosti: APEF jednal na MPO o aktuálním stavu implementace OPPIK Předčasné uzavírání výzev. Nová praxe Ministerstva průmyslu a obchodu? APEF podpořil MPO v argumentaci k navýšení limitu 20% dotací pro velké podniky v OPPIK v prvních výzvách Zástupce APEF vystoupil v pořadu Studio ČT24 na téma Státní rozpočet 2016: evropské fondy Reakce APEF na informace o zákazu školit poradenské firmy k novému zakázkovému zákonu


Rychlost čerpání

Snažíme se řešit problémy s dočerpáním současné alokace. Usilujeme o logičtější systém čerpání a proplácení dotací, který bude brát ohled primárně na možnosti a potřeby příjemců a ne jen řídících orgánů či zprostředkujících subjektů.

Aktuality k této činnosti: APEF jednal na MPO o aktuálním stavu implementace OPPIK APEF podpořil MPO v argumentaci k navýšení limitu 20% dotací pro velké podniky v OPPIK v prvních výzvách Zástupce APEF vystoupil v pořadu Studio ČT24 na téma Státní rozpočet 2016: evropské fondy Postřehy žadatelů při práci s MS2014+ Schválen OP Doprava - komentář tajemníka APEF na Ekonomika ČT24


Podpora velkých podniků ve 2014+

Rozdíl chápání velkého podniku dle definice EK a v podmínkách ČR. EK se brání podpoře nadnárodních uskupení, nicméně v ČR spadá do definice velkého podniku řada firem čistě s českým kapitálem, které by bylo dobré i nadále podporovat.

Aktuality k této činnosti: APEF podpořil MPO v argumentaci k navýšení limitu 20% dotací pro velké podniky v OPPIK v prvních výzvách


Pravidla pro výběr dodavatelů

APEF usiluje o zavedení nového jednoduchého transparentního systému výběru dodavatele, který bude korespondovat s EU legislativou.

Aktuality k této činnosti: Zákon o zadávání veřejných zakázek - jaké změny a kdy? Reakce APEF na informace o zákazu školit poradenské firmy k novému zakázkovému zákonu


Služební zákon

Kvalitní a korektní Služební zákon - Osobní odpovědnost úředníků ŘO za včasné a systémové realokace, osobní odpovědnost úředníků ŘO za nevyčerpání alokace

Aktuality k této činnosti: Tajemník APEF komentuje vyhlášení výzev v novém období na České televizi - Ekonomika24

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef