Poslání a cíle

Naším posláním a cílem je sdružovat experty v oblasti dotačního poradenství a vytvářet odbornou platformu reagující na problémy s čerpáním finančních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů EU v České republice. Zajišťujeme jednotnou komunikaci našich členů s řídícími orgány operačních programů a dalšími subjekty implementačních struktur.

V této souvislosti usilujeme zejména o zajištění kvalitních a transparentních výkladových metodik, administrativních postupů a schvalovacích procesů v oblasti čerpání dotací z fondů EU i národních dotačních zdrojů.

Naší snahou je:

  • působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři
  • usnadnit efektivní a transparentní využití prostředků EU
  • snížit administrativní náročnost procesu realizace a řízení dotovaných projektů
  • prosazovat zavedení jasných a srozumitelných pravidel a metodik v oblasti strukturálních a investičních fondů EU
  • být zdrojem odborných informací a stanovisek z perspektivy žadatelů a příjemců dotací pro média a širší veřejnost
  • pomoci zlepšit reputaci samotných dotací EU a znovunastolit důvěru žadatelů a veřejnosti v kohezní politiku EU, narušenou řadou korupčních kauz
  • spolupracovat s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni.
APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef