Stanovy

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen „spolek“ nebo také „APEF“)
 2. Spolek bude užívat zkratku „APEF“, která není součástí názvu spolku.
 3. Sídlo spolku:Budějovická 2056, 140 00 Praha 4
 4. APEF je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.   
 5. APEF je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zajištění centralizované komunikace s řídícími orgány za účelem prosazení kvalitního a transparentního čerpání dotací z EU.
 6. Spolek je založen na dobu neurčitou.
 7. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Článek II.

Předmět činnosti spolku

 1. Předmětem činnosti spolku je:
 1. zajištění kvalitních a transparentních výkladových metodik, administrativních postupů a schvalovacích procesů v oblasti čerpání dotací především z Evropské unie;
 2. zajišťování jednotné komunikace členů spolku s řídícími orgány a dalšími subjekty implementační struktury (spolek bude bezplatným konzultačním místem pro řídící orgány a zároveň partnerem, na kterého mohou řídící orgány odkázat žadatele a příjemce evropských fondů, kteří vyžadují další asistenci);
 3. zajišťování vlastní marketingové prezentace spolku;
 4. zvyšování reputace celého odvětví poradenských služeb v oblasti evropských fondů;
 5. spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni;
 6. poskytování poradenské činnosti v rámci technických asistencí, přičemž využívá asistence svých členů.
 1. Spolek nepodniká žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení hospodářské soutěže a zásad otevřeného trhu.

 

Článek III.

Majetek a hospodaření

 1. Činnost spolku je financována z:
 1. členských poplatků;
 2. dalších, členy spolku, poskytnutých finančních či jiných příspěvků;
 3. darů;
 4. příjmů z činností, které jsou v souladu s naplňováním cílů spolku;
 5. veřejných prostředků včetně grantů, dotací a státních příspěvků.
 1. Spolek vede účetnictví a další evidence v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. O rozpočtu spolku a jeho hospodaření rozhoduje Valná hromada.

 

Článek IV.

Členství ve spolku

 1. Řádným členem spolku se může stát právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem České republiky, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Valnou hromadou posouzena kladně a právnická osoba registrovaná v jiných státech Evropské Unie, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Valnou hromadou posouzena kladně, jestliže prokáže:
 1. Zkušenost. Zkušenost uchazeč o členství ve spolku prokáže, formou čestného prohlášení, předložením referencí – min. 50 schválených projektů v rámci operačních programů v celkovém objemu alespoň 0,5 mld. Kč získaných prostředků. V této souvislosti je uchazeč rovněž povinen předložit 10 referenčních projektů/klientů, kterými se bude jako člen spolku profilovat. Uchazeč o členství dále prokáže zkušenost v případě, že doloží min. 3 roky historie na trhu poradenských služeb.
 2. Profesionalitu. Profesionalitu uchazeč o členství ve spolku prokáže předložením složení interního týmu, formou čestného prohlášení, jež musí obsahovat min. 5 odborníků s minimálně 4 letou praxí v oblasti zpracovávání projektů evropských fondů.
 3. Odpovědnost. Odpovědnost uchazeč o členství ve spolku prokáže předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem min. 10 mil. Kč pro evropské fondy.
 4. Transparentnost. Transparentnost splňuje uchazeč o členství ve spolku, který má majetkovou strukturu s veřejně dohledatelnými majiteli, a který pravidelně zveřejňuje účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Uchazeč o členství ve spolku musí mít sídlo nebo pobočku na území České republiky.
 5. Aktivita. Uchazeč o členství ve spolku je povinen zaplatit členský poplatek ve výši 50.000,- Kč/rok na účet spolku. V případě, že uchazeč o členství ve spolku doručí Oznámení o vstupu do spolku vč. příloh ve smyslu čl. IV. Odst. 4 těchto Stanov po 31.12.2022 je povinen zaplatit členský poplatek ve výši 25.000,- Kč/rok. Doba jednoho roku je zde počítána ode dne vstupu uchazeče do spolku.
 6. Důvěra.  Uchazeč o členství tuto podmínku splňuje, pokud uchazeč ani členové jeho statutárního orgánu nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče a pokud proti nim není vedeno trestní řízení.  Důvěru uchazeč prokáže výpisem evidence Rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc a čestným prohlášením uchazeče o členství a všech členů jeho statutárního orgánu.
 1. Splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) až f) může Valná hromada uchazeči o členství prominout, jestliže je uchazeč o členství pro dosažení cílů spolku značně významný.
 2. Zakládajícími členy spolku jsou Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zastoupena  Ing. Jan Krobem, výkonným ředitelem Specializovaného financování ČSOB a Jakubem Tomaštíkem M.A. ředitelem SF - EU centra ČSOB, eNovation s.r.o., se sídlem Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1, IČO: 27909751  zastoupena Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem a NAVIGA 4, s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, IČO: 26756102, zastoupena  Mgr. Milošem Blaškovanem, M.A., jednatelem.
 3. Do spolku lze vstoupit. Uchazeč o členství zašle spolku Oznámení o vstupu do spolku, elektronickou či písemnou formou. Součástí nebo přílohou Oznámení musí být doklady prokazující splnění podmínek členství ve spolku a prohlášení uchazeče o členství ve spolku, že se seznámil s platnými stanovami spolku a že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.
 4. Spolek sdělí uchazeči o členství, zda byly splněny podmínky členství ve spolku nebo ne. Jestliže uchazeč o členství neodstraní nedostatky ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení sdělení dle předchozí věty, vrátí spolek uchazeči o členství jím uhrazený členský poplatek. Při dalším pokusu o vstup do spolku musí uchazeč o členství podat zcela nové Oznámení o vstupu.
 5. O přijetí či nepřijetí uchazeče o členství rozhoduje Valná hromada hlasováním. K přijetí člena je třeba všech hlasů všech členů spolku. Před hlasováním může Valná hromada pozvat pověřeného zástupce uchazeče o členství ke slyšení.
 6. V případě záporného rozhodnutí vyrozumí spolek uchazeče o členství o této skutečnosti do 10 kalendářních dnů. Spolek vrátí uchazeči o členství jím uhrazený členský poplatek. Při dalším pokusu o vstup do spolku musí uchazeč o členství podat zcela nové Oznámení o vstupu.
 7. Účast ve spolku vzniká novému členovi rozhodnutím Valné hromady o tom, že byly splněny podmínky členství ve spolku.
 8. Členství ve spolku zaniká:
 1. zánikem právnické osoby, která je členem spolku, bez právního nástupce. Členství zanikajícího člena ve spolku zaniká, je-li jeho právním nástupcem jiný člen spolku. V případě existence více právních nástupců zanikajícího člena spolku přechází členství ve spolku na toho z právních nástupců, na které má členství ve spolku přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popř. dohody všech právních nástupců;
 2. vystoupením ze spolku;
 3. vyloučením;
 4. zrušením spolku.
 1. Člen spolku je oprávněn ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení člena spolku adresovaného spolku. V takovém případě končí členství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno spolku.
 2. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena spolku, jestliže člen spolku porušuje stanovy spolku, nebo poškozuje dobré jméno spolku, nebo přestal splňovat podmínky členství ve spolku. V takovém případě končí členství dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení. K vyloučení člena je třeba dvou třetin hlasů všech členů spolku. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal předseda.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní.
 2. Člen spolku má právo účastnit se akcí pořádaných či spolupořádaných spolkem při splnění stanovených podmínek účasti.
 3. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí přijatá orgány spolku.
 4. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoliv veřejných prohlášení jménem spolku, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo veřejného prohlášení samotného člena spolku.
 5. Člen spolku je povinen zdržet se jakýchkoliv kroků, které poškozují nebo by mohly poškodit zájmy spolku.
 6. Člen spolku je povinen plnit rozhodnutí Valné hromady.
 7. Člen spolku je povinen hradit stanovené členské poplatky na činnost spolku. Členský poplatek vzniklý do 31.12.2022 včetně činí pevnou částku ve výši 50.000,-Kč/rok. Členský poplatek vzniklý po 31.12.2022 činí pevnou částku ve výši 25.000,-Kč/rok.
 8. Člen spolku je povinen oznámit spolku nejpozději do 15 dnů vyhlášení úpadku, likvidaci, případně ztrátu podnikatelského oprávnění, jež je třeba pro členství ve spolku a oznamovat spolku změny údajů, které jím byly poskytnuty při členské registraci.

 

Článek VI.

Partner

 1. Partnerem se může stát organizace, právnická osoba, nebo instituce či ministerstvo, jež je pro činnost a prezentaci spolku významná a z objektivních důvodů se nemůže stát členem spolku.
 2. Partnerství vzniká přijetím za partnera hlasováním členů spolku na Valné hromadě. K přijetí partnera je třeba minimálně dvou třetin hlasů přítomných členů spolku.
 3. Partner může být přijat na vlastní žádost, nebo na návrh členů spolku. Vždy je třeba písemný souhlas přistupujícího partnera ve formě Memoranda o partnerství.
 4. Partner má pouze poradní hlas. Partner má právo se účastnit Valné hromady.
 5. Partner může být vyloučen, pokud jeho chování poškozuje zájmy nebo dobrou pověst spolku. O vyloučení rozhoduje Valná hromada, pro vyloučení je třeba minimálně dvou třetin přítomných členů spolku. V takovém případě končí partnerství dnem rozhodnutí Valné hromady o vyloučení.
 6. Partner je oprávněn ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení partnera adresovaného spolku. V takovém případě končí partnerství k poslednímu dni v měsíci, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno Valné hromadě.

 

Článek VII.

Etický kodex

 1. Každý člen je povinen se řídit Etickým kodexem Asociace pro evropské fondy.
 2. Každý člen obdrží vytištěný Etický kodex APEF, který po jeho podepsání odpovědnou osobou člena stvrzuje, že daný člen Etický kodex přijal.

 

 

Článek VIII.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
 1. Valná hromada;
 2. Předseda spolku.

 

Článek IX.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Každý člen spolku má právo účastnit se jednání Valné hromady. Člena spolku na Valné hromadě zastupuje člen jeho statutárního orgánu, popř. fyzická osoba, kterou člen spolku za tímto účelem zmocní. Plná moc pro zastupování na Valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více Valných hromadách.
 3. Každý člen spolku má na Valné hromadě jeden hlas. Člen spolku nemůže vykonávat své hlasovací právo, rozhoduje-li Valná hromada o záležitostech týkajících se tohoto člena spolku, neuhradil-li své členské poplatky či je-li proti němu vedeno řízení o ukončení jeho členství ve spolku.
 4. Do působnosti Valné hromady patří zejména tyto záležitosti:
 1. rozhodnout o převzetí účinků jednání za spolek před jeho vznikem;
 2. rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti spolku;
 3. schvalovat změnu stanov;
 4. rozhodovat o přijetí a vyloučení člena spolku;
 5. schvalovat rozpočet spolku, jeho účetní závěrku, výsledek hospodaření a zprávu o hospodaření spolku;
 6. rozhodovat o způsobu krytí nákladů spolku, o stanovení členských poplatků, jejich výši a termínu splatnosti;
 7. rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně;
 8. rozhodovat o dalších otázkách, které si Valná hromada do své působnosti vyhradí.
 1. Valná hromada se koná dle potřeb spolku, minimálně však jedenkrát za rok.
 2. Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala na území České republiky, a to v pracovní den.
 3. Na prvním zasedání Valné hromady zvolí členové spolku prvního předsedu spolku.
 4. Valnou hromadu svolává předseda spolku na základě svého uvážení nebo na základě písemného požadavku alespoň třetiny všech členů spolku nejpozději 5 kalendářních dní před termínem konání Valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem členům a partnerům spolku. Pozvánka se zasílá elektronicky na emailovou adresu člena spolku a partnera, kterou písemně oznámil spolku, popřípadě na adresu apef@apef.cz.
 5. Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat:
 1. název a sídlo spolku;
 2. místo, datum a hodinu konání Valné hromady;
 3. program jednání Valné hromady;
 4. seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové materiály existují.
 1. Předseda spolku je povinen zařadit do programu jednání Valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů spolku. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh předsedovi spolku doručen po zaslání pozvánky na Valnou hromadu, lze určenou záležitost do programu jednání dané Valné hromady zařadit jen postupem určeným pro rozhodnutí o záležitostech neuvedených v pozvánce na Valnou hromadu (odst. 12).
 2. Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu předseda spolku zašle členům spolku společně s textem navrhovaných usnesení, a to nejpozději v termínu uvedeném v odst. 8 Každý z členů spolku je oprávněn vyžádat si u Předsedy spolku zaslání jednoho výtisku všech podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, a to na vlastní náklady.
 3. Jednání Valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na Valnou hromadu, případně i dle doplněného programu (odst. 10). Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce na Valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku. Člen spolku a předseda spolku jsou oprávněni stáhnout z programu jednání bod jednání, který na pořad jednání sami zařadili, nebo který byl na pořad jednání zařazen na jejich návrh.
 4. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů. Při stanovení usnášeníschopnosti Valné hromady se započítávají pouze řádní členové spolku, přihlíží se k zákazu výkonu hlasovacího práva a nezapočítávají se pozorovatelé a partneři.
 5. Pokud není ve stanovách určeno jinak, rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
 6. Jestliže o tom rozhodne předseda spolku, mohou členové spolku přijmout rozhodnutí i mimo Valnou hromadu formou písemného či emailového hlasování. V takovém případě určí způsob hlasování a lhůtu, která nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů, předseda spolku. Osloveni musí být všichni členové spolku na posledních známých kontaktních adresách. Odpovědi musí přijít z poslední známé registrované emailové adresy nebo v písemné formě podepsané statutárním zástupcem člena Asociace. V případě nepřítomnosti tohoto zástupce bude spolu s písemným vyjádřením doložena plná moc pro osobu, která dokument podepsala. Členové spolku, kteří takovýmto způsobem zašlou své vyjádření se považují za přítomné, pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí platí pravidla dle odst. 12, odst. 13 a odst. 14. V případě, že své stanovisko nezašlou, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Po uplynutí lhůty pro doručení všech vyjádření oznámí předseda spolku všem členům spolku výsledek hlasování.
 7. Jednání Valné hromady řídí předseda. Z Valné hromady se do 30 dní od konání pořizuje zápis, který podepisuje předseda spolku a zapisovatel. Zapisovatel bude určen na základě pověření předsedy nebo na základě pověření Valné hromady.
 8. Kopie zápisu se rozesílá všem členům spolku. Originál zápisu uschová spolek po celou dobu existence spolku. Každý člen spolku může požádat předsedu spolku o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence spolku.
 9. Zápis z Valné hromady obsahuje:
 1. název a sídlo spolku;
 2. místo a dobu konání Valné hromady;
 3. seznam zúčastněných;
 4. popis projednání jednotlivých bodů programu Valné hromady;
 5. rozhodnutí Valné hromady s uvedením výsledků hlasování.

 

Článek X.

Předseda spolku

 1. Předsedu spolku volí Valná hromada na období maximálně 3 let.

 2. Ke dni schválení těchto stanov zvolila na období 3 let Valná hromada Předsedou spolku a tuto funkci vykonává: Daniela Mayera, MBA

 3. Předseda spolku je čestnou funkcí.
 4. Spolek navenek zastupuje a jeho jménem jedná a podepisuje předseda spolku. Valná hromada může zmocnit též členy spolku, aby v rozsahu, který určí, zastupovali spolek a jednali jeho jménem.
 5. Předseda spolku:
 1. svolává Valnou hromadu a navrhuje program jednání;
 2. řídí jednání Valné hromady;
 3. řídí spolek mezi konáním Valných hromad;
 4. zajišťuje zpracování podkladových materiálů a jejich předložení Valné hromadě;
 5. zajišťuje zpracování následujících dokumentů a jejich předložení Valné hromadě:
 1. návrh změn stanov;
 2. roční účetní závěrky a výroční zprávy;
 3. návrh rozpočtu na finanční rok;
 4. návrh stanovení výše ročního členského poplatku;
 5. návrh na zrušení spolku.
 1. vykonává usnesení Valné hromady;
 2. bude mediálně zastupovat spolek;
 3. vede seznam členů spolku, provádí v seznamu členů spolku zápisy a výmazy v souvislosti se vznikem či zánikem členství ve spolku;
 4. rozhoduje další otázky, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům spolku.
 1. Předseda spolku vykonává svoji funkci bez nároku na odměnu.
 2. Předsedu spolku může odvolat Valná hromada.

Článek XI.

Zrušení spolku s likvidací

 1. Spolek se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí Valné hromady o zrušení spolku, jinak dnem, kdy bylo rozhodnutí přijato.
 2. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.
 3. Pro likvidaci spolku se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o likvidaci spolku.
 4. Po skončení likvidace spolku se provede vypořádání likvidačního zůstatku. Zůstatek bude vypořádán procentuálně na základě délky členství v daném kalendářním roce.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 2. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy spolku související s jejich účastí ve spolku, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí právním řádem ČR.
 3. Ve věcech, které neupravují tyto stanovy, se tyto vztahy řídí obecně závaznými právními předpisy.
 4. O změnách stanov rozhoduje Valná hromada.
 5. Předseda spolku zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov.
 6. Stanovy spolku jsou veřejné a předseda zajistí, aby na www.apef.cz bylo zveřejněno aktuální znění stanov.
 7. Členové spolku souhlasí s uveřejněním seznamu členů spolku na webových stránkách spolku.

Toto znění stanov bylo schváleno členy spolku dne 27.6.2022.

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef