Dotační podpora v roce 2022

Publikováno: 05.01.2022

V letošním roce se již konečně naplno rozjede jak nové rozpočtové období 2021–2027, tak i ve větším počtu výzvy v Národním plánu obnovy. Očekáváme také druhé kolo výzev Modernizačního fondu. Zajímavé dotační příležitosti budou také v mezinárodních programech.

 

Začátkem roku budou konečně vyhlášeny výzvy pro podnikatele v Národním plánu obnovy – podpora cirkulárních řešení, úspory vody v podnicích a digitalizace. Cirkulární řešení budou podporovat zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin (z odpadu nebo výrobků s ukončenou životností) a na výrobu výrobků z druhotných surovin (včetně náhrad primárních zdrojů). V oblasti Úspor vody budou dotace na optimalizaci spotřeby vody ve výrobě, snížení nebo eliminaci potřeby vody (např. recyklace, opětovné využívání, snižování ztrát, využívání dešťové vody, retenční nádrže nebo potenciál odpadní páry. Téma Digitalizace pak podpoří investice do dlouhodobého hmotného (HW, ICT/IT systémy, VNP sítě, periferie, logistické a monitorovací systémy, vč. instalace) a nehmotného majetku (SW a licence) i neinvestice (SW licence v cloudu, poradci, bezpečnostní audity).


Současně budou do NPO integrovány některé dosavadní programy Technologické agentury ČR, jako TREND podporující průmyslový výzkum a vývoj, nebo oborově zaměřené výzkumně-vývojové programy DOPRAVA 2020+ (dopravní sektor) nebo Prostředí pro život (životní prostředí). Součástí NPO bude také program The Country for the Future podporující zavedení inovace produktu, procesu nebo organizační inovace v podnicích. NPO pak také v programu FVE s/bez akumulace nabídne podporu fotovoltaickým elektrárnám na budovách. Termíny vyhlášení výzev lze očekávat v zimě (TREND), resp. na jaře (ostatní).
Na jaře očekáváme druhé kolo výzev Modernizačního fondu. Budou opět vyhlášeny výzvy v programech ENERG ETS pro modernizaci energetických zdrojů nebo výrobních a zpracovatelských zařízeních v systému EU-ETS, RES+ pro obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaické elektrárny realizované mimo budovy, a HEAT pro rekonstrukci zdrojů primárně určených pro zásobování tepelnou energií. Očekáváme také vyhlášení dalších výzev Modernizačního fondu zaměřených na energetické úspory v podnikatelském sektoru mimo EU-ETS, podnikatelskou i veřejnou mobilitu s alternativními pohony, veřejná osvětlení nebo komunitní energetiku.


Na jaře také se zpožděním přijdou výzvy v novém Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Ten odstartuje výzvami ve známých programech Potenciál s investičními dotacemi na vývojová centra a podnikové laboratoře, Aplikace s provozními dotacemi na výzkum a vývoj (mzdy, služby, materiál a režie), Inovace s investiční podporou na zavádění inovací produktů nebo procesů nebo Úspory energie pro energetické úspory v podnikatelské sféře.


I přes odkládání termínů vyhlášení výzev a neznalost podrobných podmínek dotačních programů doporučujeme zohlednit očekávané dotační výzvy v investičních plánech firem a zahájit přípravu dotačních projektů co nejdříve. Některé z výzev mohou být průběžné a o úspěšnosti žádostí bude také rozhodovat jejich brzký termín podání.

 

EUFC CZ s.r.o.

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef