Aktuality


O JAKÉ DOTACE LZE POŽÁDAT JEŠTĚ DO KONCE ROKU?

Publikováno: 10.10.2018

Výzkum a vývoj, úspory energií, revitalizace brownfieldů, ochrana životního prostředí nebo vzdělávání zaměstnanců. Možnosti dotací pro rozvoj podnikání jsou pestré i na konci letošního roku. Termíny pro podání žádostí se však v některých programech blíží, nastává tak nevyšší čas pro přípravu projektů.


Výzkum, vývoj a inovace jsou tématy, které byly, jsou i budou podporovány. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) má otevřeno hned několik výzev k podávání žádostí. Program Inovace podporuje uvedení inovovaných produktů na trh, výzva bude otevřena do 27. 11. 2018. Stále populárnější program Aplikace zaměřený na průmyslový výzkum a experimentální vývoj bude otevřen do 17. 12. 2018. Až do 15. 1. 2019 pak bude možné podávat projekty v programu Potenciál na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu a vývoje.

Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Trio se soustředí na podporu klíčových technologií jako např. mikroelektronika, biotechnologie, pokročilé materiály a technologie. Veřejná soutěž má termín na konci října.

Různorodý rozvoj podniků podporují další programy OP PIK. Program Úspory energií se zaměřuje na různá opatření včetně výměny strojů nebo obnovitelné zdroje a bude otevřen až do konce dubna 2019. Jen do 15. 1. 2019 ale bude možné podávat žádosti do programu Energeticky efektivní budovy. Samostatný program Obnovitelné zdroje energie se pak soustředí na bioplyn, vodní energii nebo biomasu. Výzva bude k dispozici do konce března 2019, stejně jako v poslední výzvě programu Úspory energie v SZT zaměřeného na sítě pro zásobování teplem. 

Oblíbený program Nemovitosti podporuje revitalizaci brownfieldů a bude otevřen do 22. 5. 2019. Výzva je však průběžná a hrozí její předčasné uzavření. V programu ICT a sdílené služby mohou firmy požádat o podporu budování a modernizace datových center nebo zřizování a provoz center sdílených služeb, žádosti budou přijímány do konce května 2019.

Environmentální témata podporuje Operační program Životní prostředí. Do začátku ledna 2019 bude možné podávat projekty na hospodaření se srážkovými vodami, zprůtočnění toků a protipovodňovou ochranu. Výzva na podporu sídelní zeleně bude ukončena až 15. 11. 2018.

Dlouhodobě jsou pak vyhlášeny výzvy na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů i posílení biodiverzity. V Integrovaném regionálním operačním programu pak bude až do konce listopadu 2019 otevřena výzva na energetické úspory v bytových domech.

Odborné vzdělávání zaměstnanců je tématem pro program Úřadu práce POVEZ II, který je stále otevřen a umožňuje podpořit jak zaměstnance, tak OSVČ. V OP PIK pak bude až do konce května 2019 otevřena výzva programu Školicí střediska zaměřená na infrastrukturu pro vzdělávání.

Ing. Dalibor Pituch


7. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA JIŽ NA PODZIM

Publikováno: 17.09.2018

V Programu rozvoje venkova (PRV) je každoročně vyhlašováno jarní a podzimní kolo příjmu žádostí, každé s různými oblastmi podpory. V očekávaném 7. kole budou v 10 tematicky zaměřených oblastech podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků a projekty spolupráce, a to za téměř 3 miliardy korun. Žádosti se budou podávat prostřednictvím Portálu farmáře od 9. do 30. října 2018. Přinášíme stručný přehled aktivit a základních informací.

4.1.1 Investice do zemědělských podniků, alokace 2 mld. Kč. Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů mohou být podpořeny dotací až 40 %. Příjemcem může být zemědělský podnikatel, zvýhodnění jsou mladí začínající zemědělci.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, alokace 550 mil. Kč. Podporu ve výši 35-45 % mohou získat zemědělské podniky a výrobci potravin či krmiv na pořízení strojů, modernizaci budov, monitorování kvality produktů nebo na uvádění produktů na trh atd. O podopatření je vysoký zájem, v předchozím kole bylo předběžně schváleno více jak 600 žádostí za 1,3 mld. Kč.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, alokace celkem 167 mil. Kč. Subjekty hospodařící v lesích získají až 100% podporu preventivní protipovodňová a stabilizační opatření, na obnovu produkčního potenciálu lesa po přírodních katastrofách a na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, alokace 150 mil. Kč. Až o 50% podporu mohou žádat držitelé lesů na nákup technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů nebo údržbu a lesních cest.

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, alokace 70 mil. Kč. Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování produktů a v lesnictví jsou podporovatelné záměry. O dotaci 45–50 % může žádat uskupení min. dvou subjektů.

1.1.1 Vzdělávací akce, alokace 30 mil. Kč. Podpora ve výši 85 % je cílena na realizaci vzdělávacích v agro-environmentálně klimatické oblasti a tématu ekologické zemědělství. Příjemcem mohou být vzdělávací subjekty akreditované Ministerstvem zemědělství.

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (16.4.1) a při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových provozech (16.6.1), alokace celkem 25 mil. Kč. Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů pro vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, resp. na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy. Míra podpory je až 50 %.

Ing. Jiřina Turková


PŘÍPRAVY NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027 JSOU V PLNÉM PROUDU

Publikováno: 02.08.2018

Koncem května zveřejnila Evropská komise (EK) první návrhy legislativních opatření pro programové období 2021–2027. Následně 15. června uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) už třetí Kulatý stůl k budoucnosti kohezní politiky. Zástupci EK a MMR na něm představili chystané novinky a změny.

Předně dojde ke snížení podílu výdajů na kohezní politiku a také na společnou zemědělskou politiku, a to ve prospěch jiných témat (bezpečnost, řešení migrace, výzkum a vývoj nebo studijní výměny). Finanční alokace (národní obálka) pro ČR se sníží, v běžných cenách zřejmě o 13 % oproti současnému období 2014–2020 na 20,1 mld. EUR. V přepočtu na obyvatele však zůstává ČR stále na jednom z předních míst mezi státy EU.

K posunům dochází v územním pohledu regionální politiky. Zatímco některé regiony posílily svou hospodářskou pozici a dostaly se tak do kategorie tzv. přechodových, příp. vyspělejších regionů, naopak některé regiony zejména z jihu Evropy se propadly zpět mezi tzv. méně rozvinuté (téměř celé Řecko, jižní regiony Španělska a Itálie). V ČR spadá v tuto chvíli mezi tzv. vyspělejší regiony Hl.m. Praha a mezi přechodové regiony pak NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod. Tento vývoj může regionálně omezit dostupnost některých typů podpory.

Nepříznivou novinkou je snížení míry podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to ze současných 85 % na 70 % pro méně vyspělé regiony, z 60 % na 55 % pro přechodové regiony a z 50 % na 40 % pro vyspělejší regiony. V případě Fondu soudržnosti klesne míra podpory z 85 % na 70 %. Toto opatření zvýší nároky na spolufinancování z národních zdrojů.

Co se týká tematického zaměření kohezní politiky po roce 2020, EK navrhuje snížení počtu cílů (nově se nazývají „cíle politiky“) ze současných jedenácti na pět. Budou se věnovat inovacím, čistým energiím, dopravní a informační infrastruktuře, sociálním tématům a integrovanému místnímu rozvoji.

Za účelem snazšího čerpání navrhuje EK větší využívání zjednodušeného vykazování nákladů a paušálních sazeb. Zjednodušené vykazování by se mohlo např. plošně týkat všech projektů s celkovými náklady do 200 tis. EUR. Obdobné zjednodušení navrhuje EK i v oblasti DPH, do 5 mil. EUR celkových způsobilých výdajů by byla DPH uznatelným výdajem a nad tuto hranici neuznatelným.

Nově již nebudou stanovena konkrétní pravidla pro investice vytvářející výnosy (tj. dojde ke zrušení článku 61 stávajícího Obecného nařízení) a tzv. velké projekty nebudou podléhat notifikaci EK. Měl by být také významně snížen počet kontrol a auditů a naopak více rozšířena zásada jediného auditu.

Na české straně nyní probíhá příprava tzv. Rámcové pozice ke zveřejněným návrhům EK, která by měla být hotova do konce července. Následně se předpokládá řada jednání mezi ČR a EK na bilaterální i multilaterální úrovni o podobě nové hození politiky po roce 2020, zatím bez konkrétního harmonogramu.

Mgr. Ladislav Kučera


Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek za rok 2017

Publikováno: 13.07.2018

Koncem května 2018 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek za rok 2017. Vzhledem k tomu, že rok 2017 byl prvním rokem účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, neopomnělo ministerstvo v hodnocení zdůraznit velkou podporu odborné i laické veřejnosti prostřednictvím intenzivní školící kampaně, která probíhala v průběhu celého roku. Zpráva podává informace o srovnáních statistických výstupů za uplynulé roky, ale současně upozorňuje na faktory, které tyto hodnoty ovlivňují.

Rok 2017 přinesl výrazný nárůst celkového trhu veřejných zakázek o téměř 75 mld. Kč na 559 mld. Kč. Převládajícím druhem zadávacího řízení bylo, jak po minulé roky, otevřené řízení s podílem 69 % na celkovém finančním objemu zakázek veřejných zadavatelů evidovaných v ISVZ.

Jako velice pozitivní je zdůrazněn pokles použitých JŘBU z 10 % na 5 %. JŘBU patří totiž v rámci kontrolních zjištění NKÚ nebo dozorových činností UOHS mezi jedno z nejrizikovějších řízení, zejména z důvodu jeho nezákonného využívání.

K nejzávažnějším pochybením, které zjistilo NKÚ v roce 2017, patří zejména zadávání zakázek bez otevřené hospodářské soutěže, netransparentní a bez smluvního vztahu realizované přímé nákupy a účelové dělení předmětu zakázky.

Výzvy, kterým musí čelit trh veřejných zakázek v roce 2018, jsou pak spojovány zejména s povinnou elektronizací veřejných zakázek.

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Zdroj: http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazk/Vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek


Autorizovaný technický dozor – novela stavebního zákona

Publikováno: 10.07.2018

Poslední novela stavebního zákona je účinná už půl roku. Přinesla několik důležitých změn, jedna z nich se týká technického dozoru, který nově musí být v případě staveb financovaných z veřejných rozpočtů autorizovaný. Rozsah staveb, pro které novinka platí, se doposud hledal. Je totiž nečekaně široký.

Změnu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zavedl zákon č. 225/2017 Sb. Změna je účinná od 1. 1. 2018. Osoba oprávněná vykonávat technický dozor stavebníka musí podle novely v případě staveb financovaných z veřejných rozpočtů nově splňovat kvalifikační předpoklad tzv. autorizovaného technického dozoru podle zákona č. 360/1992 Sb.

Tato změna je obhajována důrazem na důslednější ochranu veřejných financí. Tomu asi nelze vytknout špatný úmysl. Stavbou financovanou z veřejných rozpočtů se pak podle výkladu rozumí též stavby privátních subjektů spolufinancované z národních nebo evropských dotačních programů. Změna se pak v důsledku týká nejen staveb zahájených po 1. 1. 2018, ale rovněž staveb v tomto čase již realizovaných.

Pokud stavebník poruší svoji povinnost tím, že nezajistí autorizovaný technický dozor, dopustí se přestupku podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona a lze mu uložit pokutu do 200 000 Kč. Povinnost autorizovaného technického dozoru se týká ale pouze staveb vymezených stavebním zákonem. Udržovací práce ani terénní úpravy takovými stavbami nejsou.

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.


Nová pravidla pro používání Národního elektronického nástroje

Publikováno: 02.07.2018

Ministryně pro místní rozvoj vydala dne 18. 6. 2018 nová pravidla pro používání Národního elektronického nástroje (dále jen NEN). Povinnost využívat NEN byla stanovena Vládou ČR už v červnu 2017, pro centrální orgány státu je účinná od 1. 7. 2018. Jak dokument pomáhá dotčeným subjektům při práci v systému NEN?

Dokument vykládá základní pojmy, vymezuje NEN včetně funkcionalit i základní práva a povinnosti různých subjektů pohybujících se v systému. Otazníky nevzbuzuje ani tak výklad jednotlivých pravidel, jako názvosloví používané v pravidlech.

A to zejména při rozlišení zadávacího postupu, zadávacího řízení, zadávání a zadání. Byť se zrovna jedná o pojmy zásadní, přehlednějšího výkladu se v pravidlech nedočkáme. Autoři sice odkazují na přílohu, ta ale není bez výkladu nějak vypovídající.

Z pravidel lze vyložit, že zadávací postupy (dle části 4 pravidel) by měly být všechny postupy, které se odehrávají v NEN. Pro tyto postupy by v pravidlech měly být nastaveny parametry tak, aby jejich realizace odpovídala požadavkům právních předpisů v oblasti veřejných zakázek. Výčet postupů je ale mnohem širší než vymezená zadávací řízení.

Popis zadávacího řízení kopíruje dikci zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Zadávání by pak mělo být vykládáno jakožto úkon zadávacích postupů, který není samotným zadávacím řízením (např. evidence názvu veřejné zakázky).

No a konečně zadání, kterým je rozuměno uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Zde nutno podotknout, že by uživatel lingvisticky spíše očekával, že zadání bude jakýkoliv výsledek zadávání. Autoři zde ale následovali legislativní vymezení odpovídající pojmu zadání veřejné zakázky (dle §2 ZZVZ).

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD.


Přichází III. kolo dotací na podnikatelské nemovitosti

Publikováno: 02.07.2018

Program Nemovitosti je populárním zdrojem podpory pro malé a střední podniky pro rozvoj a obnovu jejich podnikatelských objektů. Obě jeho předešlé výzvy skončily více než dvojnásobným převisem žádostí nad alokací. Aktuálně je vyhlášena již třetí výzva. Jak získat podporu a jaké jsou novinky?

Výzva je vyhlášena jako kontinuální s alokací 1,4 mld. Kč. Podané žádosti o podporu budou hodnoceny průběžně až do naplnění alokace, to lze očekávat poměrně brzy. Příjem žádostí bude probíhat od 22. 10. 2018 do 22. 5. 2019. Každý žadatel je oprávněn předložit pouze jeden projekt.

Projekt se musí zaměřit na rekonstrukci objektu typu brownfield na podnikatelský objekt. Požádat lze rovněž o demolici původní stavby a výstavbu novostaveb, též o navýšení původní podlahové plochy a kubatury až o 100 %. Velikost podlahové plochy po realizaci však musí být minimálně 500 m2.

Platí, že nesmí dojít k záboru zemědělského půdního fondu, podporována není ani výstavba „na zelené louce“. Aktuální výzva pak už nepodporuje aktivitu revitalizace zóny. Není podporován ani nákupu pozemků a objektů, či pořízení nových výrobních technologií.

Výše dotace je 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky, maximálně 30 mil. Kč a minimálně 1 mil. Kč. Výše podpory ale nesmí přesáhnout 1 500,- Kč/m3, resp. 3 000,- Kč/m3 obestavěného prostoru při průměrné světlé výšce objektu nad 6 m, resp. do 6 m.

Významnějších změn se dočkala hodnoticí kritéria. Bylo vyřazeno kritérium vzdálenosti od dopravní infrastruktury a doložení stavebního povolení, které může být až k podpisu Rozhodnutí. Minimální počet bodů hodnocení se ale posunul z 60 na 70 bodů. Zcela vyňato bylo hodnocení hospodárnosti rozpočtu.

 

Ing. Adam Estefányi


OČEKÁVANÉ DOTACE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE JSOU TADY

Publikováno: 29.06.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvy do tří programů – Potenciál, Aplikace a Inovace. Výzvy jsou určeny především malým a střením podnikům (MSP). Velké podniky mohou čerpat jen na spolupráci MSP, či na projekty s významným dopadem na životní prostřední. Příjem žádostí začíná od konce srpna a bude probíhat celý podzim. Budou podpořeny jak investice (Potenciál, Inovace), tak provozní výdaje (Aplikace).

Pro výzvu V. programu Potenciál je připraveno 1,3 mld. Kč. Z programu je možné vybavit vlastní vývojová centra či založit nová. Typickými výdaji jsou nákupy strojů a zařízení, ale též nákup pozemků (do 10 % rozpočtu), staveb (do 40 %) a nehmotného majetku – softwaru (do 50 %). Výše dotace je 50 % bez ohledu na velikost žadatele. Žádosti se přijímají od 1. 10. do 15. 1. 2019.

 

Program Aplikace se zaměřuje na samotný výzkum a vývoj (VaV) nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Hradit lze mzdy včetně odvodů výzkumných pracovníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů, smluvní výzkum, licence, poradenské služby VaV, režijní náklady (osobní náklady na řízení a administrativu) a ostatní provoz (materiál a dodávky).

 

Veškeré výdaje musí být neinvestičního charakteru. Alokace pro výzvu VI. je 1,6 mld. Kč. Výše dotace je ovlivněna velikostí podniku, typem podporované aktivity (průmyslový výzkum lépe dotován) a účinnou spoluprací.

Pro malé podniky žádající v konsorciu může být dotace až 70 %. Klíčem k dotaci je novost tématu, jeho tržní uplatnění, odbornost žadatele a externí spolupráce. Výzva bude otevřena od 28. 8. do 17. 12.

 

Pokud již VaV proběhl a budete inovované produkty či procesy zavádět do výroby, pak je připraven program Inovace. Z programu bude podpořen nákup strojů a zařízení, výdaje na stavbu (do 20 % z výdajů na stroje a zařízení), pořízení projektové dokumentace, nákup softwaru a dat (do 50 % rozpočtu) a práv k užívání duševního vlastnictví.

 

Ve výzvě V. je alokováno 2,7 mld. Kč. Dotace je vypočítána s ohledem na velikost žadatele, pro malý podnik 45 %, střední 35 % a velký 25 % z rozpočtu. Termín pro příjem žádosti je stanoven od 26. 9. do 27. 11. Výzva bude průběžná, proto s přípravou žádostí neváhejte.

 

 

 

Mgr. Lucie Homoláčová

 


Elektronizace zadávání veřejných zakázek

Publikováno: 18.06.2018

Národní elektronický nástroj (dále „NEN“) je novým prostředkem pro zadávání veřejných zakázek. Centrální orgány státu jej musí používat od 1. 7. 2018, ostatní zadavatelé pak „až“ od 18. 10. 2018. Kde se vzal, jaké má funkcionality a jaké mohou být jeho výhody?

Povinnost elektronizace veřejných zakázek vyplývá z evropských směrnic. V Česku se promítla v podstatě do trojice větších nástrojů. Prvním z nich je NEN spuštěný do ostrého provozu 1. 8. 2015. Dalšími jsou Individuální elektronické nástroje, které jsou provozovány soukromými společnostmi. Třetí kategorií pak byla tzv. e-tržiště, jejichž činnost byla ale po 30. 6. 2017 ukončena.

NEN je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů. Jednak kopíruje funkcionality e-tržišť, navíc ale přidává řadu dalších, např. registr smluv, dynamický nákupní systém, apod.

Se systémem NEN jsou v současné době spojovány zejména nelichotivá označení jako nefunkční, zastaralý, pomalý, předražený atd. To, co se ale už tak často nezmiňuje, je potenciál, který by NEN mohl a měl mít. Sjednocení roztříštěnosti nástrojů pod jeden centrální usnadní dodavatelům i zadavatelům práci při administraci zakázek, státu pak ušetří finanční prostředky. Kontrolní orgány se můžou koncentrovat na jednoho správce systému, tím pádem mohou zohlednit potřeby jak zadavatelů, tak dodavatelů.

Jako jednu z nejpřínosnějších vlastností lze vnímat propojení s ostatními složkami e-Governmentu. Například napojení na rejstříky, které může současné složité pořizování a dokládání výpisů nahradit ověřovacími úkony přímo v systému. Stejně funkčně by mohl být NEN propojen s Evidencí skutečných majitelů.

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.


NA OBZORU VLNA DOTACÍ PRO PODNIKATELE

Publikováno: 04.06.2018

Po téměř roční odmlce přichází Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s další vlnou dotací pro podnikatele. Jen v červnu budou vyhlášeny výzvy s alokací přes 17 mld. Kč, další minimálně 4 mld. Kč se budou rozdělovat na podzim. Jaké programy jsou k mání? A jaké budou jejich nejdůležitější parametry?

Výzkum, vývoj a inovace si rozdělí 6 mld. Kč

Vybavení pro vlastní vývoj podpoří 1 mld. Kč program Potenciál. Velkým podnikům nabídne ale jen zlomek. Úspěšnost v programu záleží na prokázání odbornosti a zkušenosti řešitelů. Novinkou bude možnost požádat v konsorcium podniků. Žádosti se přijímají od 1. 10. do 3. 1. 2019.

Program Aplikace se zaměřuje na samotný výzkum nebo vývoj (VaV). Letos rozdělí 1,6 mld. Kč. Velké podniky však musí mít projekt s efektem na životní prostředí, případně účinnou spolupráci s menším podnikem. Klíčem k dotaci je novost tématu, jeho tržní uplatnění, odbornost žadatele a externí spolupráce. Výzva bude otevřena od 28. 8. do 15. 12.

Zavádění výsledků VaV do praxe podpoří program Inovace, a to 2,7 mld. Kč. Velkým podnikům ale podpoří jen projekty zaměřené na ochranu klimatu nebo nízkouhlíkové technologie. Termín pro žádosti bude od 26. 9. do 27. 11. Výzva bude průběžná, tedy kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Vyhlášeny budou také programy Spolupráce – KlastryPartnerství znalostního transferuSlužby infastruktury. Na podzim pak budou vyhlášeny Inovační vouchery a zajímavý program Proof of Concept, který podporuje ověření výsledků VaV před jejich uplatněním v praxi.

Ještě více dotací pro energie – úspory, sítě i OZE

Takřka jakékoliv opatření snižující spotřebu podporuje program Úspory energie. Nová výzva s 6 mld. Kč bude otevřená od 2. 7. do 29. 4. 2019. Podmínky budou měkčí, a to i pro velké podniky. Příprava žádostí se zjednodušší a zlevní. Specifická výzva pak samostatně podpoří 100 mil. Kč Energeticky efektivní budovy.

Pro provozovatele systémů zásobování teplem je určen program Úspory energie v SZT. Očekávaná průběžná výzva nabídne 1 mld. Kč, a to mezi 11. 6. a 31. 3. 2019.

Program Smart Grids I. je určen také pro provozovatele lokálních distribučních soustav elektřiny. Čtyři letošní výzvy podpoří částkou 800 mil. Kč spolehlivost sítí a osazení různých technických prvků. Žádosti se přijímají od 29. 6. do 19. 12.

Na podzim se pak očekávají výzvy se 400 mil. Kč v programu Obnovitelné zdroje energie s dotacemi na vyvedení tepla, biomasové zdroje a malé vodní elektrárny.

Budou i bestsellery pro malé a střední podniky

Oblíbený program Nemovitosti podporuje přestavby brownfieldů na objekty k podnikání. Program nabídne „pouze“ 1,4 mld. Kč, hodnocení projektů se navíc zpřísní. Žádosti se budou přijímat od 22. 10. do 22. 5. 2019 a budou hodnoceny průběžně.

Jistým překvapením je na poměry OP PIK zájem o program Technologie omezený na Průmysl 4.0, tedy digitalizaci výroby. V jarní výzvě bylo podáno 134 žádostí o 924 mil. Kč. Na podzim se tak nabídka dotací zopakuje, stejně jako v mikrovariantě pro začínající podnikatele.

Naopak program Školicí střediska trpí nezájem. Ve dvou předchozích výzvách bylo podpořeno jen 70 projektů celkovou dotací 191 mil. Kč. Mezi 15. 8. a 30. 5. 2019 bude možné podat další žádosti, alokace bude 400 mil. Kč.

I pro velké podniky jsou pak určeny 2 mld. Kč ve výzvách ICT a sdílené služby. Mezi koncem srpna a května 2019 budou podniky žádat o podporu center sdílených služeb a datových center. Očekávaná aktivita vývoje nových IT řešení bude vyhlášena až v zimě po té, co bude neutralizována kolize pravidel veřejné podpory s minulými výzvami, a to společně s novou aktivitou ICT v podnicích zaměřené na pořízení IT technologií.

     Ing. Dalibor Pituch


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef