Aktuality


PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K PROJEKTU: POTENCIÁL VYUŽITÍ SUCHÝCH NÁDRŽÍ V RÁMCI HOSPODAŘENÍ S VODOU V KRAJINĚ

Publikováno: 27.02.2018

Dne 22. března 2018 od 13:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha) v místnosti č. 043, bude konat setkání s dodavateli a zástupci k projektu TITXMZP720 - Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině. Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Celý článek na webu TAČR


7. Newsletter projektu NUCL-EU 2020

Publikováno: 27.02.2018

V únoru 2018 vyšel 7. Newsletter projektu NUCL-EU 2020. Obsahuje informace o chystaných a již proběhlých akcích z oblasti jaderné energetiky.


IROP ROZDĚLÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ 342 MILIONŮ KORUN

Publikováno: 26.02.2018

Více než 342 milionů korun rozdělí Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, mezi 39 schválených projektů z výzvy „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL“. Do výzvy bylo zaregistrováno 146 projektů za více jak 1,26 miliard korun.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách IROP

 


Výběrová komise upozorňuje na riziko duplicit v projektech podaných ve výzvě OP VVV: Excelentní výzkum

Publikováno: 25.02.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV k výzvě 02_16_19 Excelentní výzkum ze dne 8. 2. 2018, jehož předmětem byla žádost o podporu na projekt Výzkumného centra informatiky ČVUT (RCI) za více než 580 milionů korun. Komise projekt doporučila k financování (s výhradou), ale upozorňuje na riziko duplicit v projektu s již existujícím centrem ČVUT CIIRC.

Více ve článku na webu věda a výzkum


Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK

Publikováno: 23.02.2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK o zavedení povinnosti předkládat potvrzení k doložení uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 z. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách MPO


"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Publikováno: 22.02.2018

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.


Jak je to s ERC granty podle národnosti jejich držitelů v zemích mimo EU13?

Publikováno: 22.02.2018

Otakar Fojt se věnuje této problematice na webu věda a výzkum.cz


Nenechte si ujít Veletrh dotačních příležitostí

Publikováno: 16.02.2018

Platnost od - do: 16.2.2018 - 12.3.2018

Kategorie: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, IROP - Integrovaný regionální operační program, Programové období 2014-2020

Regionální kancelář agentury Czechinvest pro Kraj Vysočina pořádá 12. března pořádá v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě Veletrh dotačních příležitostí, kterého se partnersky účastní i specialisté Centra (pro program IROP). Pozvánka na veletrh je zde.

V jeden čas a na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.


Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál

Publikováno: 16.02.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo v pátek 16.2.2018 Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál Výzva III. Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně III.

Výzvy programu podpory OP PIK Potenciál. Změna se týká navýšení alokace určené pro projekty velkých podniků, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory (60 bodů), ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace určené velkým podnikům.

Z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům o dotaci budou pro všechny potenciální zájemce platit stejné podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – požadavek na doložení všech povinných příloha (zejména stavebního povolení) s nabytím právní moci k 31. lednu 2018 s nejzazším termínem pro předložení do 28. února 2018.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


Mezinárodní konference MELPRO

Publikováno: 15.02.2018

Česká mebránová platforma pořádá ve dnech 13.-16. května 2018 v pražském hotelu International mezinárodní konferenci o membránových a elektromembránových procesech MELPRO.

Registrace je již otevřena a do 31. března je k dizpozici se sníždeným konferenčním poplatkem.

Průběžně aktualizované informace o akci, mezi jejímiž spolupořadateli je i TC, najdete zde.


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef