Aktuality


Jak je to s ERC granty podle národnosti jejich držitelů v zemích mimo EU13?

Publikováno: 22.02.2018

Otakar Fojt se věnuje této problematice na webu věda a výzkum.cz


Nenechte si ujít Veletrh dotačních příležitostí

Publikováno: 16.02.2018

Platnost od - do: 16.2.2018 - 12.3.2018

Kategorie: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, IROP - Integrovaný regionální operační program, Programové období 2014-2020

Regionální kancelář agentury Czechinvest pro Kraj Vysočina pořádá 12. března pořádá v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě Veletrh dotačních příležitostí, kterého se partnersky účastní i specialisté Centra (pro program IROP). Pozvánka na veletrh je zde.

V jeden čas a na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.


Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál

Publikováno: 16.02.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo v pátek 16.2.2018 Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál Výzva III. Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně III.

Výzvy programu podpory OP PIK Potenciál. Změna se týká navýšení alokace určené pro projekty velkých podniků, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory (60 bodů), ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace určené velkým podnikům.

Z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům o dotaci budou pro všechny potenciální zájemce platit stejné podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – požadavek na doložení všech povinných příloha (zejména stavebního povolení) s nabytím právní moci k 31. lednu 2018 s nejzazším termínem pro předložení do 28. února 2018.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


Mezinárodní konference MELPRO

Publikováno: 15.02.2018

Česká mebránová platforma pořádá ve dnech 13.-16. května 2018 v pražském hotelu International mezinárodní konferenci o membránových a elektromembránových procesech MELPRO.

Registrace je již otevřena a do 31. března je k dizpozici se sníždeným konferenčním poplatkem.

Průběžně aktualizované informace o akci, mezi jejímiž spolupořadateli je i TC, najdete zde.


Dopis - JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Publikováno: 09.10.2017

Dopis - JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Sdělení Evropské komise k víceletému finančnímu rámci po roce 2020

Publikováno: 17.02.2017

Evropská komise zveřejnila 14. února 2018 své sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě s názvem: "Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, který účinně plní své priority po roce 2020 ".

Sdělení se zaměřuje na možnosti pro příští finanční rámec v oblastech řízení vnějších hranic EU, mobility studentů, digitální transformace, výzkumu a inovací, kohezní politiky a dalších.

Komise zdůrazňuje potřebu držet se agendy nastíněné v Bratislavě a Římě a vyzdvihuje, že je nutné, aby Evropská unie byla jednotná a aby nové programy byly schopné začít fungovat 1. ledna 2021, jak je plánováno i navzdory odchodu Spojeného království v roce 2019. Zasedání Evropské rady v říjnu a v prosinci 2018, budou klíčovými milníky v tomto procesu strukturování nového, moderního finančního rámce.

Kompletní sdělení je k dispozici zde.


TAJEMNICÍ ASOCIACE PRO EVROPSKÉ FONDY ZUZANA MATĚJÍČKOVÁ

Publikováno: 01.07.2016

Tisková zpráva Praha, 1. července 2016

Tajemnicí Asociace pro evropské fondy Zuzana MATĚJÍČKOVÁ

Dne 1. července 2016 nastupuje na pozici tajemnice Asociace pro evropské fondy (APEF) Ing. Zuzana MATĚJÍČKOVÁ. Jejím cílem bude zintenzivnit snahu o zajištění transparentního, efektivního a spravedlivého využití evropských dotací.

Ing. Zuzana Matějíčková působila řadu let v pozici ředitelky odboru implementace strukturálních fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V nadcházejícím období bude dále usilovat o zjednodušení podmínek pro čerpání dotací. Asociace pro evropské fondy jako jediný přímý zástupce příjemců dotací v ČR získává v její osobě nezávislého odborníka, jenž bude dobrým partnerem pro řídící orgány.

Další informace sdělí Zuzana Matějíčková, tajemnice, tel.: 602 22 97 18, e-mail: zuzana.matejickova@apef.cz

Asociace pro evropské fondy zastřešuje profesionály působící v oblasti evropských fondů. Je jediným přímým zástupcem příjemců a žadatelů dotací v ČR. Usiluje o zajištění centralizované komunikace s řídícími orgány za účelem prosazení transparentního, efektivního a spravedlivého čerpání dotací z EU.


APEF jednal na MPO o aktuálním stavu implementace OPPIK

Publikováno: 29.06.2016

Zástupci Asociace pro evropské fondy absolvovali další z pravidelných jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Za MPO byli přítomni náměstek Tomáš Novotný, Břetislav Grégr a Pavel Chroust.

APEF zastoupený jednotlivými členy projednal se zástupci MPO aktuální stav implemetace OPPIK.


Předčasné uzavírání výzev. Nová praxe Ministerstva průmyslu a obchodu?

Publikováno: 18.02.2016

V minulosti k tomu docházelo zřídka, během čtvrt roku však byly předčasně uzavřeny hned tři výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Podle nové metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bude navíc předčasné ukončování příjmu žádostí o dotaci běžným nástrojem. Se změnou pravidel hrozí, že podnikatelé budou připravovat své projekty zcela zbytečně. Nezanevřou kvůli tomu na dotace?

Zejména kvůli požadavku prokázat hospodárnost rozpočtu cenovými nabídkami od dodavatelů bylo vyhlášení výzvy v programu Technologie pár dnů před vánočními svátky poněkud nešťastným. Shánět potřebné dokumenty v podstatě ihned po štědrovečerní večeři není nikterak příjemné, podnikatelé se však mohli přeci jen trochu uklidnit - MPO uvedlo, že bude žádosti přijímat až do 4. května. V polovině ledna se ovšem zájemci o dotace dozvěděli, že příjem žádostí bude předčasně ukončen – a to už 19. ledna v 8 hodin ráno. Důvodem bylo dvojnásobné překročení dostupné alokace, o kterém ale úředníci do té doby nikde neinformovali.

Dříve výjimka, nově pravidlo

Celkem bylo před uzavřením výzvy podáno v programu Technologie 1 001 projektů v souhrnné výši přesahující 5,8 mld. korun. Asociace pro evropské fondy (APEF) ovšem eviduje další desítky firem, které nestihly své projekty kvůli neočekávané změně harmonogramu připravit. Dříve zcela výjimečná praxe předčasného uzavírání programů se změnou pravidel OPPIK stává standardním nástrojem. Úředníci mohou výzvu ukončit při dvojnásobném překročení dostupné alokace, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o dotaci. Obdobná situace jako v Technologiích nastala již v listopadu minulého roku v programu Marketing a na sklonku ledna byl předčasně uzavřen i příjem žádostí v programu Nemovitosti. Desítky hodin práce tak podnikatelé do přípravy projektů investovaly úplně zbytečně.

MPO nepočítá s předběžnými žádostmi

Zatímco resort průmyslu a obchodu hodnotí již připravené žádosti o podporu, připravuje se k srpnovému vypsání další várka dotačních výzev. Kromě již zmíněného předčasného uzavírání příjmu projektů však MPO přichystalo další změnu pravidel – do budoucna se nepočítá s předběžnými žádostmi.

V důsledku této změny jednak firmy ztratí možnost zahájit investice ihned po podání spíše formální předběžné žádosti (způsobilost výdajů se bude počítat až od data podání plné žádosti), jednak rapidně vzroste riziko pomyslného utopení několika týdnů práce na projektu kvůli předčasnému uzavření výzvy.

Zůstává otázkou, jestli ministerstvo výše popsanými změnami spíše nezhorší možnosti využití přibližně 116 mld. korun připravených podpořit tuzemské podnikání a neodradí od evropských dotací firmy, které mají v zásobě doopravdy smysluplné investice.


APEF podpořil MPO v argumentaci k navýšení limitu 20% dotací pro velké podniky v OPPIK v prvních výzvách

Publikováno: 11.01.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo Asociaci pro evropské fondy jako partnera ve svém článku na téma 20% podílu velkých firem na čerpání OP PIK.

Informace v médiích vedly MPO k vydání článku, ve kterém se věnuje podorbněji tématu 20% podílu velkých firem na čerpání OP PIK. APEF zde byl uveden jako jeden partnerů, kteří se kladně vyjádřili k navýšení podpory na 40% pro velké podniky v prvních výzvách OPPIK. Celý článek je možné přečíst na tomto odkazu.


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef