Aktuality


Předběžné hodnocení projektových návrhů - ICT a Zdraví

Publikováno: 12.03.2018

Technologické centrum AV ČR pořádá 28. března akci zaměřenou na zajištění a zlepšení kvality projektových návrhů se zaměřením na ICT a Zdraví. Cílem této akce je zkvalitnění projektových návrhů podávaných do výzev s termínem uzávěrky v dubnu 2018. Akce vám umožní setkat se s hodnotiteli projektových návrhů v programu H2020, předložit jim k předběžnému posouzení Váš projektový návrh a na základě poskytnuté zpětné vazby ho vylepšit. Akce je určena pro zájemce s již hotovým projektovým návrhemzaměřeným na oblasti ICT a/nebo Zdraví. Pozvánka a registrace je k dispozici zde.  


Národní inovační fond nevznikne

Publikováno: 12.03.2018

Vláda už nechce miliardový investiční fond pro start-upy. Ministerstvo průmyslu a obchodu odpískalo vytvoření státní investiční společnosti, která měla investovat do technologických start-upů a do mladých firem navázaných na univerzity a vědecké instituce. Ještě letos v lednu MPO tvrdilo, že fond začne do firem investovat ve druhém letošním čtvrtletí, vznik instituce se připravoval několik let.

Více ve článku Jana Stuchlíka


Počty podaných návrhů projektů do výzev SFS, BG a RUR 2018

Publikováno: 08.03.2018

Evropská komise zveřejnila na Účastnickém portálu údaje o počtech návrhů projektů předložených do výzev Sustainable food security (SFS), Blue growth (BG) a Rural renaissance (RUR) 2018. Uzáverka výzvy byla 13.2.2018. Výsledky hodnocení se očekávají v květnu 2018.

Více informací na webových stránkách Horizont 2020


Vliv Brexitu na vědu a výzkum v Evropě

Publikováno: 08.03.2018

Odchod Velké Británie z Evropské Unie je a bude předmětem dlouhých a složitých vyjednávání. Evropská věda a výzkum se ale na změnu připravuje. Přesto, že z ostrovů zaznívá přání o co možná největší zachování vazeb s EU, vědci začínají jasněji definovat hrozby a příležitosti brexitu pro oblast vědy a výzkumu.

 

Více ve článku na Věda výzkum.cz


ZVEŘEJNĚNÍ POSTUPU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PRO PŘIDĚLOVÁNÍ APLIKAČNÍCH GARANCÍ

Publikováno: 07.03.2018

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo svůj postup pro přidělování aplikačních garancí v rámci 4. veřejné soutěže programu EPSILON.

Metodika k postupu získání aplikačního garanta ze strany Ministerstva životního prostředí ČR se váže na podprogram 3 - Životní prostředí a je k nalezení ZDE


Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK o zrušení druhého stupně kontroly podlimitních VŘ

Publikováno: 02.03.2018

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že z rozhodnutí ŘO a vzhledem ke kapacitním důvodům ustupuje Agentura API od druhého stupně kontroly u podlimitních zakázek vyhlašovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů. Konkrétně se jedná o podlimitní zakázky vyhlašované podle Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen PpVD) č.j. 65504/16/61100 (platné od 5.12.2016), PpVD č.j. 29205/17/61100 (platné od 2.5.2017) a PpVD č.j. 77867/17/61100 (platné od 7.12.2017, účinné od 15.1.2018).

Bližší informace na webu MPO.


Nejčastější chyby žadatelů v PRV

Publikováno: 01.03.2018

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 6. kolo, nejčastější chyby žadatelů


OPŽP Zveřejnilo metodiku pro projekty používající metodu Design & Build (& Operate)

Publikováno: 01.03.2018

Dokument přináší návod, jak má zadavatel, zejména zadavatel podle zákona o zadávání veřejných zakázek, postupovat při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate).

 

 

Návod zahrnuje popis jednotlivých fází procesu, které mají vliv na výběr metody dodávky, dále obsahuje přehled procesu přípravy, realizace a provozování projektů metodou Design & Build (& Operate). Výhod metody DB lze využít i při realizaci a dosahování cílů prioritní osy 5 – energetické úspory Operačního programu Životní prostředí.

Design & Build (& Operate) (dále DB) je metodou dodávky výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena na zhotovitele stavby. Objednatel obvykle specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění. Projekty DB jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní rekonstrukci a modernizaci budov (administrativní budovy, sportovní nebo kulturní zařízení, školy, nemocnice, obchodní centra, hotely, průmyslové haly a objekty). U projektů DB je vyšší jistota dodržení nabídkové ceny, která nebude ovlivněna změnami v projektové dokumentaci provedené zhotovitelem při realizaci díla. S ohledem na zvýšené nároky na přípravu zadání projektu DB se bude jednat nejčastěji o projekty o velikosti investice 50 milionů Kč a více.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách OPŽP


Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Publikováno: 01.03.2018

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum") v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro: 

  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

 

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj


Grantová agentura vyhlásila nové soutěže

Publikováno: 27.02.2018

Grantová agentura ČR (GA ČR) dne 27. 2. 2018 vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních výzkumných projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Grantová agentura ČR dále plánuje vyhlášení první veřejné soutěže v rámci nové podpory excelentního výzkumu EXPRO v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018.

Více ve článku na webu věda a výzkum


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef