Aktuality


Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK

Publikováno: 23.02.2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK o zavedení povinnosti předkládat potvrzení k doložení uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 z. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách MPO


"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Publikováno: 22.02.2018

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.


Jak je to s ERC granty podle národnosti jejich držitelů v zemích mimo EU13?

Publikováno: 22.02.2018

Otakar Fojt se věnuje této problematice na webu věda a výzkum.cz


Nenechte si ujít Veletrh dotačních příležitostí

Publikováno: 16.02.2018

Platnost od - do: 16.2.2018 - 12.3.2018

Kategorie: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, IROP - Integrovaný regionální operační program, Programové období 2014-2020

Regionální kancelář agentury Czechinvest pro Kraj Vysočina pořádá 12. března pořádá v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě Veletrh dotačních příležitostí, kterého se partnersky účastní i specialisté Centra (pro program IROP). Pozvánka na veletrh je zde.

V jeden čas a na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.


Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál

Publikováno: 16.02.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo v pátek 16.2.2018 Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál Výzva III. Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně III.

Výzvy programu podpory OP PIK Potenciál. Změna se týká navýšení alokace určené pro projekty velkých podniků, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory (60 bodů), ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace určené velkým podnikům.

Z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům o dotaci budou pro všechny potenciální zájemce platit stejné podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – požadavek na doložení všech povinných příloha (zejména stavebního povolení) s nabytím právní moci k 31. lednu 2018 s nejzazším termínem pro předložení do 28. února 2018.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


Mezinárodní konference MELPRO

Publikováno: 15.02.2018

Česká mebránová platforma pořádá ve dnech 13.-16. května 2018 v pražském hotelu International mezinárodní konferenci o membránových a elektromembránových procesech MELPRO.

Registrace je již otevřena a do 31. března je k dizpozici se sníždeným konferenčním poplatkem.

Průběžně aktualizované informace o akci, mezi jejímiž spolupořadateli je i TC, najdete zde.


Dopis - JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Publikováno: 09.10.2017

Dopis - JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Sdělení Evropské komise k víceletému finančnímu rámci po roce 2020

Publikováno: 17.02.2017

Evropská komise zveřejnila 14. února 2018 své sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě s názvem: "Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, který účinně plní své priority po roce 2020 ".

Sdělení se zaměřuje na možnosti pro příští finanční rámec v oblastech řízení vnějších hranic EU, mobility studentů, digitální transformace, výzkumu a inovací, kohezní politiky a dalších.

Komise zdůrazňuje potřebu držet se agendy nastíněné v Bratislavě a Římě a vyzdvihuje, že je nutné, aby Evropská unie byla jednotná a aby nové programy byly schopné začít fungovat 1. ledna 2021, jak je plánováno i navzdory odchodu Spojeného království v roce 2019. Zasedání Evropské rady v říjnu a v prosinci 2018, budou klíčovými milníky v tomto procesu strukturování nového, moderního finančního rámce.

Kompletní sdělení je k dispozici zde.


TAJEMNICÍ ASOCIACE PRO EVROPSKÉ FONDY ZUZANA MATĚJÍČKOVÁ

Publikováno: 01.07.2016

Tisková zpráva Praha, 1. července 2016

Tajemnicí Asociace pro evropské fondy Zuzana MATĚJÍČKOVÁ

Dne 1. července 2016 nastupuje na pozici tajemnice Asociace pro evropské fondy (APEF) Ing. Zuzana MATĚJÍČKOVÁ. Jejím cílem bude zintenzivnit snahu o zajištění transparentního, efektivního a spravedlivého využití evropských dotací.

Ing. Zuzana Matějíčková působila řadu let v pozici ředitelky odboru implementace strukturálních fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V nadcházejícím období bude dále usilovat o zjednodušení podmínek pro čerpání dotací. Asociace pro evropské fondy jako jediný přímý zástupce příjemců dotací v ČR získává v její osobě nezávislého odborníka, jenž bude dobrým partnerem pro řídící orgány.

Další informace sdělí Zuzana Matějíčková, tajemnice, tel.: 602 22 97 18, e-mail: zuzana.matejickova@apef.cz

Asociace pro evropské fondy zastřešuje profesionály působící v oblasti evropských fondů. Je jediným přímým zástupcem příjemců a žadatelů dotací v ČR. Usiluje o zajištění centralizované komunikace s řídícími orgány za účelem prosazení transparentního, efektivního a spravedlivého čerpání dotací z EU.


APEF jednal na MPO o aktuálním stavu implementace OPPIK

Publikováno: 29.06.2016

Zástupci Asociace pro evropské fondy absolvovali další z pravidelných jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Za MPO byli přítomni náměstek Tomáš Novotný, Břetislav Grégr a Pavel Chroust.

APEF zastoupený jednotlivými členy projednal se zástupci MPO aktuální stav implemetace OPPIK.


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef