Aktuality


Podpora podnikání ze strukturálních fondů EU se výrazně opožďuje

Publikováno: 23.02.2015

Čerpání z evropských fondů v období 2014-2020 nabírá v České republice značné zpoždění - první výzvy odstartují nejdříve v březnu 2015. Potencionální žadatele to bude "stát" minimálně 15 měsíců, kdy mohli čerpat dotace z EU.

Odborný komentář

Podpora podnikání ze strukturálních fondů EU se výrazně opožďuje

Praha, 23. 2. 2015

Strukturální fondy EU jsou klíčovým nástrojem evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jejímž cílem je zejména podpora méně rozvinutých regionů a regionů potýkajících se s tzv. strukturálními problémy. Zúžíme-li spektrum strukturálních fondů EU na podporu podnikání, měli čeští podnikatelé první možnost čerpání ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006 (v rámci celé EU se pak jednalo o období 2000 – 2006) v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) a jeho 11 podprogramů. Cílem bylo nejen aktivně podpořit podniky pořizující nové stroje a technologie, budující podnikatelské nemovitostí, realizující energetické úspory atp., ale zároveň nastavit procesy a know-how jak mezi podnikateli, tak ve státní správě, aby se mohlo hladce navázat čerpáním v prvním úplném programovacím období 2007 – 2013. Toto se do značné míry povedlo. První výzvy OPPP byly vyhlášeny 12. 5. 2004, tedy pouhých 12 dní po našem začlenění do EU. Operační program měl alokaci cca 8,7 mld. a byl vyčerpán na 98,3 %. Česká republika se tak v období 2004 – 2006 zařadila mezi země s vysokou mírou efektivity čerpání dotací z EU.

Paralelně s administrací OPPP probíhaly přípravy nového Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na období 2007 – 2013. K vyhlášení prvních výzev tak došlo již v březnu 2007 s příjmem žádostí od června 2007. Také díky včasnému zahájení se podařilo podpořit na 11 tisíc projektů, přičemž k 31. 12. 2014 bylo příjemcům proplaceno 61 mld. Kč a cílem Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest je kompletní vyčerpání OPPI ve výši cca 82 mld. Kč. Jedná se jistě o cíl nelehký a ambiciózní, snad se jej však podaří naplnit. V každém případě se očekává, že OPPI bude opět neúspěšnějším programem v čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU.

Dostáváme se tedy k aktuálnímu období 2014 – 2020 a k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Tento operační program disponuje alokací 117 mld. Kč. V následujících letech bude nezbytné rozdělit tyto prostředky mezi kvalitní a smysluplné projekty splňující kritéria dílčích výzev a cíle a indikátory celého programu. K tomu bude zapotřebí maximálního úsilí podniků a dalších potenciálních příjemců dotací, Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto řídícího orgánu, agentury CzechInvest v roli zprostředkujícího subjektu a také poradenských společností, které v podstatné míře zajišťují outsourcing služeb spojených s náročnou přípravou žádostí a administrací schválených projektů. K tomu, aby bylo možné zahájit naplňování cílů, bohužel chybí jediný, ale zato zcela podstatný faktor. V lednu 2015, tedy rok po zahájení programovacího období 2014 – 2020, dosud nebyly vyhlášeny žádné výzvy. Zdržení je zapříčiněno na mnoha úrovních, od pozdního přijetí potřebné legislativy na evropské úrovni, přes přípravu nového informačního systému, ve kterém budou projekty spravovány, dále pak protahující se tvorbu a schvalování samotného operačního programu, až po dlouhodobou nevoli přijmout kvalitní služební zákon odpovídající standardům EU. Aktuální informace hovoří o vyhlášení prvních výzev v březnu 2015 s příjmem žádostí od června 2015. Bohužel tedy potencionální žadatelé přijdou o celých minimálně 15 měsíců respektive 18 měsíců, počítáme-li pozdější termín přijímání žádostí, kdy mohli čerpat dotace z EU.

Doufejme, že se tyto termíny podaří naplnit a již tak dramatický skluz se oproti dvěma předchozím obdobím, ale také ve srovnání s některými okolními státy, které již programy schváleny mají, nebude dále protahovat.


APEF si vyžádal stanovisko ÚOHS k problematice souběhu podpor

Publikováno: 14.01.2015

Asociace pro evropské fondy zaslala dopis Úřadu na ochranu hospodářské soutěže s dotazem na možnosti souběhu podpor v rámci jednoho projektu. Zaslaný dopis i odpověď je možné stáhnout níže


Tajemník APEF vystoupil na 172. Žofínském foru

Publikováno: 25.11.2014

Tajemník APEF vystoupil na 172. Žofínském foru s příspěvkem na téma Problematika kontrol projektů spolufinancovaných z EU. Hlavním tématem fora bylo "Příležitost, které (konečně) dokážeme využít?", kde hlavním hostem byla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Vystoupení tajemníka APEF vzbudilo velký ohlas.

Další informace o této akci můžete nalézt na stránkách NKL Žofín zde.

172. ŽOfínské forum 172. ŽOfínské forum
172. ŽOfínské forum 172. ŽOfínské forum
172. ŽOfínské forum 172. ŽOfínské forum
172. ŽOfínské forum 172. ŽOfínské forum

Rozhovor s tajemníkem APEF na Radiu Zet

Publikováno: 09.10.2014

Dnes proběhl rozhovor tajemníka APEF s redaktorkou studia ZET radia BBC Romanou Navarovou o aktuálních otázkách v oblasti dotací.

Část rozhovoru si můžete přečíst zde, celý pak poslechnout v archivu Radia ZET – vysílání dne 9.10. od 8:00, Petr Holan v čase 44:15.


APEF bude testovat nový monitorovací systém

Publikováno: 02.10.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přizvalo Asociaci pro evropské fondy k testování monitorovacího systému pro nové dotační období MS2014+.

Testování bude zahájeno v listopadu 2014 a podílet se na něm budou všichni stávající členové APEF. Díky zapojení expertů z praxe tak bude možné nově připravovaný systém odborně analyzovat a případně navrhnout jeho dopracování na základě jejich relevantních připomínek.


Zahájení činnosti APEF

Publikováno: 01.10.2014

Asociace pro evropské fondy APEF tímto dnem oficiálně zahájila svoji činnost. V dialogu s řídícími orgány pro strukturální fondy budeme usilovat o to, aby celý proces realizace a řízení dotačních projektů byl co nejméně administrativně náročný a aby žadatelé o dotace měli k dispozici jasná a srozumitelná pravidla


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef