Aktuality


Návrh novely Zákona o investičních pobídkách

Publikováno: 26.04.2018

Investiční pobídky jsou v České republice poskytovány od roku 1998 za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření nových pracovních míst. Jako hlavní důvody pro zavedení investičních pobídek byly uváděny zejména:

  1. eliminování rozdílů mezi méně a více rozvinutými regiony v zemi,
  2. snižování rozdílů v míře nezaměstnanosti v jednotlivých regionech prostřednictvím tvorby nových pracovních míst,
  3. zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti přílivu zahraničních investic vůči ekonomikám dalších středoevropských států aj.

Mezi hlavní cíle novely zákona o investičních pobídkách patří především zlepšení flexibility systému veřejné podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci a zvýšení přidané hodnoty podporovaných projektů, avšak při zachování intenzivnější podpory v hospodářsky problémových regionech.

Materiály předložené MPO do meziresortního připomínkového řízení jsou k dispozici zde


Brusel nečekaně pozastavil OP PIK. Současné projekty ale běží dál

Publikováno: 13.04.2018

Audit poukázal na chyby a Evropská komise musela zasáhnout

Evropská komise před několika dny Česku pozastavila tok evropských peněz z OP PIK, který má ve správě MPO. Důvodem k tomuto opatření je podle nejčerstvějších informací výsledek auditu, který našel čtrnáctiprocentní chybovost v již realizovaných projektech. V praxi se přitom toleruje podstatně méně.

Důležité sdělení této kauzy je, že dotační operační program je pozastaven, ale celá situace se nijak příjemců nedotkne. Jedná se o standardní evropskou proceduru, kde zodpovědnost za tok dotačních peněz přebírá stát a intenzivně se pracuje na odstranění chyb.

Viník se hledá a vyšetřování může trvat velmi dlouho. Žadatelů se to však nedotkne a ti se mohou v klidu soustředit na čerpání dotací na vlastní projekty.


MPO oznámilo nová opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

Publikováno: 04.04.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo pro nově vyhlašované dotační výzvy programů OP PIK nová opatření. Budou 3 a budou přísnější.

Opatření se budou týkat povinnosti firem zveřejnit účetní závěrku a skutečné majitele v obchodním rejstříku. Zároveň žadatelem o dotaci nesmí být společnost s ručením omezeným, kde je k podílu společníka vydán kmenový list.

Jsou to dílčí, avšak podstatné změny oproti minulým rokům. Plánujete-li žádat o dotaci v jednom z programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, neopomínejte tyto povinnosti. Reagujte na ně s předstihem a předejděte ztrátám.

Celé sdělení MPO přikládáme níže:

1.       Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Uvedená povinnost se bude vztahovat pouze na subjekty, které musí účetní závěrku zveřejnit ze zákona.

2.       Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Upozorňujeme žadatele, že pro rok 2018 je zápis těchto skutečností do registru osvobozen od poplatku.

3.       Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

* Zavedení těchto povinností je avizováno s dostatečným předstihem, aby potenciální žadatelé měli dostatek času zajistit jejich plnění.


Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí od 9. dubna do 15. května 2018. Podpora příjmu nově na vybraných pobočkách SZIF.

Publikováno: 03.04.2018

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravuje zahájení příjmu žádostí o dotaci a žádostí o (změnu) zařazení na rok 2018 na níže uvedená opatření:

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013)

Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013)

Více informací zde


SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 6. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Publikováno: 23.03.2018

Dne 23. března 2018 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 6. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020).

Více informací zde.


Oznámení pro žadatele dotace programů OP PIK o zavedení opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

Publikováno: 23.03.2018

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že s ohledem na posílení transparentnosti v oblasti poskytování dotací, předpokládá zavést do výzev vyhlašovaných od června roku 2018 opatření, jejich výčet je k dispozici zde.


KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE 2018

Publikováno: 14.03.2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá letošní mezinárodní dvoudenní konferenci o veřejné podpoře v termínu od 30. do 31. května.

Více ve článku na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


INFORMAČNÍ POVINNOST O VÝŠI VYPLACENÉ VEŘEJNÉ PODPORY ZA ROK 2017

Publikováno: 14.03.2018

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2018 informace o výši poskytnuté (rozuměj vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2017. Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

Více ve článku na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářeské soutěže


VÝSLEDKY ANALÝZY ČASTÝCH CHYB VE ZPRÁVÁCH O REALIZACI ZJEDNODUŠENÝCH PROJEKTŮ (OP VVV)

Publikováno: 13.03.2018

V průběhu měsíců ledna a února 2018 analyzoval ŘO OP VVV nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci, které byly podány do konce října 2017.

Více ve článku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Průmysl 4.0 je pro část menších podniků stále sci-fi

Publikováno: 12.03.2018

Pojmy jako digitální dvojčata, umělá inteligence nebo virtuální realita jsou pro mnohé menší české firmy stále tak trochu sci-fi. „Nedokáží si představit, jaké by pro ně tyto technologie mohly mít konkrétní přínosy. A pokud už se přece jen zabývají nějakým novým nápadem, tyto firmy často zjišťují, že jim chybí finance,“ říká v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz Roman Holý, vedoucí Národního centra Průmyslu 4.0.

 

Více na webu Věda a výzkum


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef