Aktuality


ZVEŘEJNĚNÍ POSTUPU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PRO PŘIDĚLOVÁNÍ APLIKAČNÍCH GARANCÍ

Publikováno: 07.03.2018

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo svůj postup pro přidělování aplikačních garancí v rámci 4. veřejné soutěže programu EPSILON.

Metodika k postupu získání aplikačního garanta ze strany Ministerstva životního prostředí ČR se váže na podprogram 3 - Životní prostředí a je k nalezení ZDE


Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK o zrušení druhého stupně kontroly podlimitních VŘ

Publikováno: 02.03.2018

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že z rozhodnutí ŘO a vzhledem ke kapacitním důvodům ustupuje Agentura API od druhého stupně kontroly u podlimitních zakázek vyhlašovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů. Konkrétně se jedná o podlimitní zakázky vyhlašované podle Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen PpVD) č.j. 65504/16/61100 (platné od 5.12.2016), PpVD č.j. 29205/17/61100 (platné od 2.5.2017) a PpVD č.j. 77867/17/61100 (platné od 7.12.2017, účinné od 15.1.2018).

Bližší informace na webu MPO.


Nejčastější chyby žadatelů v PRV

Publikováno: 01.03.2018

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 6. kolo, nejčastější chyby žadatelů


OPŽP Zveřejnilo metodiku pro projekty používající metodu Design & Build (& Operate)

Publikováno: 01.03.2018

Dokument přináší návod, jak má zadavatel, zejména zadavatel podle zákona o zadávání veřejných zakázek, postupovat při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate).

 

 

Návod zahrnuje popis jednotlivých fází procesu, které mají vliv na výběr metody dodávky, dále obsahuje přehled procesu přípravy, realizace a provozování projektů metodou Design & Build (& Operate). Výhod metody DB lze využít i při realizaci a dosahování cílů prioritní osy 5 – energetické úspory Operačního programu Životní prostředí.

Design & Build (& Operate) (dále DB) je metodou dodávky výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena na zhotovitele stavby. Objednatel obvykle specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění. Projekty DB jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní rekonstrukci a modernizaci budov (administrativní budovy, sportovní nebo kulturní zařízení, školy, nemocnice, obchodní centra, hotely, průmyslové haly a objekty). U projektů DB je vyšší jistota dodržení nabídkové ceny, která nebude ovlivněna změnami v projektové dokumentaci provedené zhotovitelem při realizaci díla. S ohledem na zvýšené nároky na přípravu zadání projektu DB se bude jednat nejčastěji o projekty o velikosti investice 50 milionů Kč a více.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách OPŽP


Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Publikováno: 01.03.2018

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum") v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro: 

  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

 

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj


Grantová agentura vyhlásila nové soutěže

Publikováno: 27.02.2018

Grantová agentura ČR (GA ČR) dne 27. 2. 2018 vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních výzkumných projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Grantová agentura ČR dále plánuje vyhlášení první veřejné soutěže v rámci nové podpory excelentního výzkumu EXPRO v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018.

Více ve článku na webu věda a výzkum


PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K PROJEKTU: POTENCIÁL VYUŽITÍ SUCHÝCH NÁDRŽÍ V RÁMCI HOSPODAŘENÍ S VODOU V KRAJINĚ

Publikováno: 27.02.2018

Dne 22. března 2018 od 13:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha) v místnosti č. 043, bude konat setkání s dodavateli a zástupci k projektu TITXMZP720 - Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině. Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Celý článek na webu TAČR


7. Newsletter projektu NUCL-EU 2020

Publikováno: 27.02.2018

V únoru 2018 vyšel 7. Newsletter projektu NUCL-EU 2020. Obsahuje informace o chystaných a již proběhlých akcích z oblasti jaderné energetiky.


IROP ROZDĚLÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ 342 MILIONŮ KORUN

Publikováno: 26.02.2018

Více než 342 milionů korun rozdělí Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, mezi 39 schválených projektů z výzvy „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL“. Do výzvy bylo zaregistrováno 146 projektů za více jak 1,26 miliard korun.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách IROP

 


Výběrová komise upozorňuje na riziko duplicit v projektech podaných ve výzvě OP VVV: Excelentní výzkum

Publikováno: 25.02.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV k výzvě 02_16_19 Excelentní výzkum ze dne 8. 2. 2018, jehož předmětem byla žádost o podporu na projekt Výzkumného centra informatiky ČVUT (RCI) za více než 580 milionů korun. Komise projekt doporučila k financování (s výhradou), ale upozorňuje na riziko duplicit v projektu s již existujícím centrem ČVUT CIIRC.

Více ve článku na webu věda a výzkum


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef