Aktuality


Problematika kontrol dotovaných projektů - blýská se na lepší časy?

Publikováno: 20.08.2015

Asociace pro evropské fondy měla možnost připomínkovat nově připravovaný Zákon o vnitřním řízení a veřejné kontrole, který připravilo Ministerstvo financí pod vedením pověřeného náměstka Vyhnánka. Podle tohoto návrhu by kontroly projektů v budoucnu měly být méně zatěžující pro příjemce. Vypořádání připomínek k zákonu se plánuje do konce září.

Návrh zákona velmi zásadně mění systém konrol v ČR. Ty by měly především být vedeny tak, aby příjemce zatěžovaly co nejméně. Připomínek k tomuto zákon u se sešlo přes 2000, uvidíme, jak budou vypořádány.

V souvislosti s problamatikou kontrol byla Asocice zapojena i do připomínkování tzv. Checklistu kontrol. Ten by měl sloužit nyní i v budoucnu pro kontrolní subjekty jako vzor pro vedení kontrol. I tento dokument by měl být finalizován ke konci září.


Dotace jsou žádané, ale někdy problematické

Publikováno: 23.07.2015

Tajemník Asociace pro evropské fondy komentuje problémy při startu příjmu žádostí do OPPIK v pořadu Ekonomika ČT24.

Tajemník Asociace pro evropské fondy vystoupil v rámci reportáže Ekonomika ČT 24 na téma zahájení příjmu žádostí v rámci OPPIK. V čase 10:20 začíná téma Dotace, v čase 11:56 pak příspěvek APEF.


Asociace pro evropské fondy se připojila k otevřené výzvě k energetické účinnosti

Publikováno: 27.05.2015

Asociace pro evropské fondy se připojila k výzvě vládě k energetické účinnosti.


Schválen OP Doprava - komentář tajemníka APEF na Ekonomika ČT24

Publikováno: 11.05.2015

Byl schválen Operační program Doprava. Co brání v zahájení staveb?

Tajemník Asociace pro evropské fondy Per Holan komentuje scvhálení dalšího operačního programu OP Doprava Evropskou komisí v pořadu Ekonomika ČT24. Video je možné shlédnout zde v čase 11:20.


Schválen první operační program - můžeme čerpat? Rozhovor na ČT24.

Publikováno: 29.04.2015

Rozhovor ČT24 s tajemníkem APEF na téma schválení prvního operačního programu Bruselem.

Byl schválen Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropskou komisí. Je tedy možné čerpat? A jak je to s Monitorovacím systémem MS2014+? Je připravený? To byla hlavní témata rozhovoru ČT24 s tajemníkem Asociace pro evropské fondy Petrem Holanem. Sledujte zde v čase 14:43.


Problémy kolem auditu MS2014+ - rozhovor na Českém rozhlase plus

Publikováno: 18.04.2015

Okolnosti kolem auditu MS2014+ komentuje na Českém rozhlase plus Petr Holan - tajemník APEF.

Další z rozhovorů tajemníka Asociace pro evropské fondy na téma auditu, který provedlo ministerstvo financí na monitorovacím systému MS2014+. Záznam je možné poslechnout v příloze.


Ohrozí audit monitorovacího systému MS2014+ start čerpání dotací v ČR?

Publikováno: 17.04.2015

Problémy kolem auditu Ministerstva financí na připravovaný monitorovací systém MS2014+ na ČT24 komentuje tajemník APEF.

Rozhovor redaktora ČT24 Tomáše Drahoňovského s tajemníkem Asociace pro evropské fondy Petrem Holanem na téma možných dopadů auditu Ministerstva financí na připravovaný monitorovací systém MS2014+. Rozhovor je možné sledovat zde od času 7:32.


Rozhovor s tajemníkem APEF na Český rozhlas Plus

Publikováno: 17.03.2015

17.3.2015 na Českém rozhlase Plus proběhl rozhovor s tajemníkem Asociace pro evropské fondy.

Rozhovor vznikl jako reakce na akceptaci služebního zákona Evropskou komisí. Mezi probíranými tématy bylo čekání na schválení operačních programů a s tím spojené harmonogramy vyhlašování výzev a zahájení příjmu žádostí, problematika kontrol a změny v novém programovém období. Rozhovor je možné poslouchat zde.


Tajemník APEF komentuje vyhlášení výzev v novém období na České televizi - Ekonomika24

Publikováno: 24.02.2015

Tajemník Asociace pro evropské fondy komentuje situaci kolem vyhlášení výzev v období 2014-2020 v pořadu České televize Ekonomika ČT24.

Tajemník Asociace pro evropské fondy Petr Holan se vyjadřuje k možnostem vyhlášení výzev v novém programovém období 2014-2020. Poukazuje na skutečnost, že pro skutečné čerpání je důležitější termín příjmu žádostí než termín vyhlášení výzev. O tomto termínu se ale mluví jen velmi sporadicky. Podrobnosti zde v čase 2:23.


Podpora podnikání ze strukturálních fondů EU se výrazně opožďuje

Publikováno: 23.02.2015

Čerpání z evropských fondů v období 2014-2020 nabírá v České republice značné zpoždění - první výzvy odstartují nejdříve v březnu 2015. Potencionální žadatele to bude "stát" minimálně 15 měsíců, kdy mohli čerpat dotace z EU.

Odborný komentář

Podpora podnikání ze strukturálních fondů EU se výrazně opožďuje

Praha, 23. 2. 2015

Strukturální fondy EU jsou klíčovým nástrojem evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jejímž cílem je zejména podpora méně rozvinutých regionů a regionů potýkajících se s tzv. strukturálními problémy. Zúžíme-li spektrum strukturálních fondů EU na podporu podnikání, měli čeští podnikatelé první možnost čerpání ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006 (v rámci celé EU se pak jednalo o období 2000 – 2006) v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) a jeho 11 podprogramů. Cílem bylo nejen aktivně podpořit podniky pořizující nové stroje a technologie, budující podnikatelské nemovitostí, realizující energetické úspory atp., ale zároveň nastavit procesy a know-how jak mezi podnikateli, tak ve státní správě, aby se mohlo hladce navázat čerpáním v prvním úplném programovacím období 2007 – 2013. Toto se do značné míry povedlo. První výzvy OPPP byly vyhlášeny 12. 5. 2004, tedy pouhých 12 dní po našem začlenění do EU. Operační program měl alokaci cca 8,7 mld. a byl vyčerpán na 98,3 %. Česká republika se tak v období 2004 – 2006 zařadila mezi země s vysokou mírou efektivity čerpání dotací z EU.

Paralelně s administrací OPPP probíhaly přípravy nového Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) na období 2007 – 2013. K vyhlášení prvních výzev tak došlo již v březnu 2007 s příjmem žádostí od června 2007. Také díky včasnému zahájení se podařilo podpořit na 11 tisíc projektů, přičemž k 31. 12. 2014 bylo příjemcům proplaceno 61 mld. Kč a cílem Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest je kompletní vyčerpání OPPI ve výši cca 82 mld. Kč. Jedná se jistě o cíl nelehký a ambiciózní, snad se jej však podaří naplnit. V každém případě se očekává, že OPPI bude opět neúspěšnějším programem v čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU.

Dostáváme se tedy k aktuálnímu období 2014 – 2020 a k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Tento operační program disponuje alokací 117 mld. Kč. V následujících letech bude nezbytné rozdělit tyto prostředky mezi kvalitní a smysluplné projekty splňující kritéria dílčích výzev a cíle a indikátory celého programu. K tomu bude zapotřebí maximálního úsilí podniků a dalších potenciálních příjemců dotací, Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto řídícího orgánu, agentury CzechInvest v roli zprostředkujícího subjektu a také poradenských společností, které v podstatné míře zajišťují outsourcing služeb spojených s náročnou přípravou žádostí a administrací schválených projektů. K tomu, aby bylo možné zahájit naplňování cílů, bohužel chybí jediný, ale zato zcela podstatný faktor. V lednu 2015, tedy rok po zahájení programovacího období 2014 – 2020, dosud nebyly vyhlášeny žádné výzvy. Zdržení je zapříčiněno na mnoha úrovních, od pozdního přijetí potřebné legislativy na evropské úrovni, přes přípravu nového informačního systému, ve kterém budou projekty spravovány, dále pak protahující se tvorbu a schvalování samotného operačního programu, až po dlouhodobou nevoli přijmout kvalitní služební zákon odpovídající standardům EU. Aktuální informace hovoří o vyhlášení prvních výzev v březnu 2015 s příjmem žádostí od června 2015. Bohužel tedy potencionální žadatelé přijdou o celých minimálně 15 měsíců respektive 18 měsíců, počítáme-li pozdější termín přijímání žádostí, kdy mohli čerpat dotace z EU.

Doufejme, že se tyto termíny podaří naplnit a již tak dramatický skluz se oproti dvěma předchozím obdobím, ale také ve srovnání s některými okolními státy, které již programy schváleny mají, nebude dále protahovat.


APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.
Apef

Členové apef